Yönetmelik

  Süleyman Demirel Üniversitesi                                                    Yönetmelik indir [ Pdf ]                               

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (YEKARUM)


Madde 1 —Kuruluş

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.

Madde 2 —Görevleri

Merkezin Görevleri şunlardır:
Bu merkez, yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları (Rüzgar, Güneş, Dalga, Hidrojen v.b.), bu enerjilerin yöre ve ülke çapındaki potansiyellerinin tespiti, bu kaynaklardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birimdir. Yöre ve ülke enerji sorunları başta olmak üzere çalışma alanına giren konularda:

a) Araştırma, inceleme, geliştirme yapmak ve yaptırmak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek,

b) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar tertip etmek,

d) Kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri işler yapmak, belgeler düzenlemek,

e) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

f) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

Madde 3 —Organlar

Merkezin Organları Şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

Madde 4 —Müdür

Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından Üniversite Senatosunun önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür merkezi temsil eder, Rektöre karşı sorumludur. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçer. Müdür yardımcısıMüdürün yokluğunda yerine vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yerine yeni Müdür görevlendirilir.

Madde 5 —Müdürün Görevleri

Müdürün Görevleri Şunlardır:

a) Merkezin kısa ve uzun vadeli planlarını hazırlamak, süresi içinde Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak ve uygulamak,

b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Yurtiçi ve Yurtdışı araştırma ve uygulama merkeziyle işbirliği yaparak amaca uygun çalışmalar yapmak,

d) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları zamanında Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görev yapacak akademik, teknik ve i

dari personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak.

Madde 6 —Yönetim Kurulu


Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği adaylar arasından Rektörce seçilen beş üyeden oluşur.

Madde 7 —Yönetim Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulunun görev yetki ve sorumlulukları şöyledir:

a) Çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin bilimsel, idari plan ve programlarını hazırlamak,

c) Görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yapmak,

d) Araştırma, yayın, uygulama, öğretim ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak,

e) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma guruplarını ve komisyonları kurmaktır.

Madde 8 —Kadrolar


Merkezin Akademik, Teknik ve İdari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Madde 9 —Diğer Hususlar

Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Madde 10 —Yürürlük

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 —Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Resmi gazete 18 Mart 2002    Sayı : 24699