Görev ve Sorumluluklarımız

Yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları (Rüzgar, Güneş, Dalga, Hidrojen v.b.), bu enerjilerin yöre ve ülke çapındaki potansiyellerinin tespiti, bu kaynaklardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birimdir. Yöre ve ülke enerji sorunları başta olmak üzere çalışma alanına giren konularda:

a) Araştırma, inceleme, geliştirme yapmak ve yaptırmak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek,

b) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar tertip etmek,

d) Kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri işler yapmak, belgeler düzenlemek,

e) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

f) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmakla yükümlüdür.